72 1272 Perron E du
72/1272 Perron, E. du. Verzameld werk. Amst., G.A. van Oorschot, 1955-1959, 1st ed., 7 vols., india-paper, orig. unif. cl. w. (faded) dustwr. Braak, M. ter. Verzameld werk. Ibid., idem, 1950-1951, 1st ed., 7 vols., india-paper, orig. unif. gilt cl. w. (sl. worn) dustwr. Braak, M. ter and Perron, E. du. Briefwisseling 1930-1940. Ibid., idem, 1962-1967, 1st ed., 4 vols., india-paper, orig. unif. cl. w. dustwr.
€ (50-70) 90