70/4863 Devotionalia Men vindt in den Bijbel de naam Jehovah of Heere 6855 maal
70/4863 Devotionalia  Men vindt in den Bijbel de naam Jehovah of Heere 6855 maal
70/4863 Devotionalia  Men vindt in den Bijbel de naam Jehovah of Heere 6855 maal
70/4863 [Devotionalia]. "Men vindt in den Bijbel de naam Jehovah of Heere, 6855 maal (...)". Handcol. entirely engr. broadside by W. ROOSING, 14,7x20 cm., publ. by D. de Jong. - AND 7 other printed devotional ephemera, late 18th, early 19th cent.
€ (50-70)