Live online bidding through 

invaluableLogo 115x38

70/3006 Gelderland Reglement ende Ordre Geformeert uyt Kragt van speciale Commissie ende Authorisatie van Syne Hoogheyt den Heere Prince van Orange als Heere ende Baron der Stadt Grave ende de
70/3006 [Gelderland]. Reglement ende Ordre, Geformeert uyt Kragt van speciale Commissie, ende Authorisatie van Syne Hoogheyt den Heere Prince van Orange, als Heere, ende Baron der Stadt Grave, ende des Landts van Cuyck (...), waer naer sigh de vier aengestelde Roode Roeden in den Lande van Cuyck sullen hebben te Reguleren. Nijm., A. van Goor, n.d. (1683), 8p., woodcut printer's vignette, later wr.

= The "Roode Roeden" were police officers in the community of Grave, Cuyck and other villages around Nijmegen. "Sij sulllen magt hebben ende geobligeert sijn te vervolgen en te verjagen alle moet-willige Personen, die eenige Insolentie, Foute of Ongeregeltheden mogten plegen, als daer sijn Bedelaers, Vagebonden, Moeskoppers, Ledigh gangers, Lantstrijckers, Deugenieten, Gauwe-dieven, Speelluyden, die met de Veele langs de Deure gaen spelen, te samen rottende genoemde Heydenen".

"Wilhelm byder gratie Godts Prince van Orangien (...)". The Hague, Weduwe ende Erfgenamen van wijlen Hillebrandt Iacobsz van Wouw, 1650, letterpress broadside, woodcut coat of arms, large initial, later wr.

- A few sm. holes repaired w. Japanese; doubled and strengthened w. Japanese (along margins); waterstained; upper corners cut off.

= "(...) dat groote menichte van Schipperen uyt verscheyden Landen (...) niet alleen Onse Cuycksche ende Letsche Maes-tollen sonder aenspreken voor by varen / maer oock metter daet onbehoorlicke Vrydom (...).

AND 2 others.

€ (70-90) 100